• PA-01.jpg
  • PA-03.jpg
  • PA-02.jpg
"เห็นศพเกลื่อนกลาด เป็นดอกไม้ของพระอริยเจ้า ถ้าเราไม่สงบ ไม่มีปัญญา ก็กลัวเท่านั้นแหละ"

  • 01-slider.png
  • 02-slider.png
  • 03-slider.png

เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมแบบค้างคืน

     วัดมาบจันทร์ ได้เปิดโอกาสให้กับทางคณะญาติโยม ให้สามารถเข้ามาปฏิบัติธรรมภายในวัดมาบจันทร์ได้ โดยมีขั้นตอนและกฎระเบียบที่ต้องศึกษา รวมทั้งการติดต่อขอรับใบสมัคร ต้องแจ้งความจำนงอย่างน้อย 7 วัน คอยตรวจคำตอบจากวัด หลังจากที่ได้รับการอนุญาต ให้ลงทะเบียนเข้าพักปฏิบัติธรรม พร้อมกันนี้ ขอให้ศึกษากฎระเบียบของวัดให้เข้าใจ พร้อมปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด