กิจวัตรประจำวัน

ตารางเวลาการประพฤติปฏิบัติ ที่ผู้ปฏิบัติธรรมพึงทำในระหว่างเข้าพัก

เวลา      รายละเอียด
4:00 - 4:30 น. ตื่นนอน ทำกิจส่วนตัว
4:30 - 5:00 น. เข้าภายในหอฉัน นั่งสมาธิภาวนา
5:00 - 5:30 น. ทำวัตรสวดมนต์ร่วมกับคณะสงฆ์
5:30 - 7:30 น. ผู้ปฏิบัติธรรมชาย กวาดพื้นถูพื้นบริเวณด้านหน้า และด้านข้างศาลาหอฉัน
ผู้ปฏิบัติธรรมหญิง รับงานจากเจ้าหน้าที่ที่โรงครัว
7:30 - 8:00 น. รวมนั่งสมาธิที่ศาลาหอฉัน
8.00 - 8.30 น. รับพรจากคณะสงฆ์
ทำวัตรสวดมนต์ร่วมกับญาติโยมที่มาบุญ
8:45 - 9:30 น. รับประทานอาหาร โดยหลังรับประทานอาหารเสร็จ ให้พร้อมเพรียงกันเก็บล้างภาชนะ
เช็ดโต๊ะให้เรียบร้อย จากนั้นให้ภาวนาส่วนตัวด้วยความสงบเรียบร้อย ห้ามพูดคุยกับผู้อื่น
14:00 - 15:00 น. เดินจงกรม นั่งสมาธิที่ศาลาหอฉัน
15:00 - 17:00 น. อุบาสก ทำความสะอาดภายในห้องพัก ทั้งพื้น หน้าต่างมุ้งลวด ประตู รวมทั้งห้องนํ้ารวมภายในอาคารพัก ห้องนํ้ารวม 10 ห้อง และกวาดรอบๆ ศาลาโพธิญาณ หรือตามแต่พระเจ้าหน้าที่จะมอบหมาย
อุบาสิกา ให้ทำความสะอาดตามจุดที่ตัวเองลงชื่อไว้ ณ ที่ทำการวัด
17:00 - 17:30 น. ผู้ปฏิบัติธรรมชาย ดื่มน้ำปานะพร้อมคณะสงฆ์ที่ศาลาโพธิญาณ
ผู้ปฏิบัติธรรมหญิง ดื่มน้ำปานะที่โรงครัว
17:30 - 18:00 น. ทำกิจธุระส่วนตัว
18:00 - 20:30 น. นั่งสมาธิภาวนาที่พระอุโบสถ จากนั้นทำวัตรสวดมนต์ร่วมกับคณะสงฆ์
21.00 - 22.00 น. กลับที่พัก ทำกิจส่วนตัว ปฏิบัติภาวนาภายในที่พัก
22:00 น. ปิดไฟ หยุดกิจกรรมทุกชนิด เข้านอน อนุญาตนั่งสมาธิเงียบๆ ตรงบริเวณที่นอน หยุดพูด ห้ามรบกวนผู้อื่น

หมายเหตุ

  1. ผู้ที่มาถือศีลปฏิบัติธรรมที่วัดจะต้องถือศีล 8 โดยสมาทานด้วยตนเอง(สัมปัตตวิรัติ) ที่สำคัญคือให้งดทานอาหารหลังเที่ยง ถึงอรุณของวันรุ่งขึ้น
  2. ขอให้ผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนมีความเสียสละ มีความพร้อมเพรียงกันทำกิจส่วนรวมด้วยความสามัคคี เพื่อความผาสุขในการอยู่ร่วมกันของหมู่คณะ