ระเบียบและขั้นตอนการลงทะเบียน

เพื่อเข้าพักอาศัยค้างคืนอยู่ปฏิบัติธรรมในวัดมาบจันทร์

ระเบียบและขั้นตอนการลงทะเบียน

 • มีเอกสาร 2 ชุด ต้องนำไปพิจารณาก่อนลงทะเบียน คือ ทะเบียนประวัติผู้ขอปฎิบัติธรรม และกฎระเบียบข้อปฏิบัติของวัด สามารถติดต่อขอรับเอกสารดังกล่าวดังนี้

  1. ติดต่อขอรับเอกสารโดยตรงที่วัด
  2. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซด์ www.watmarpjan.com

  ให้ศึกษากฎระเบียบปฏิบัติธรรมอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจ เพราะทางวัดให้ผู้ปฏิบัติธรรม ต้องปฏิบัติตามกฎของวัดอย่างเคร่งครัด

 • การยื่นเอกสาร ต้องยื่นแก่ทางวัดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน มีดังนี้

  1. ทะเบียนประวัติ (แบบฟอร์ม A1)
  2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
  3. รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว 1 ใบ พื้นขาว ใบหน้าชัด ไม่สวมแว่น ทั้งชาย - หญิง พร้อมติดลงในทะเบียนประวัติ A1
  4. เอกสารเซ็นยินยอมรับทราบกฎระเบียบและข้อปฏิบัติ (แบบฟอร์ม A 2)
  5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (หากมี)

  ยื่นเอกสารด้วยวิธี

  1. ยื่นเอกสารโดยตรงได้ ณ ที่ทำการวัดมาบจันทร์
  2. แนบไฟล์รูปที่แสกน หรือรูปถ่ายหน้าเอกสารทุกหน้า เฉพาะ A1 A2 ส่งมาที่ E-mail : info@watmarpjan.com
  3. ส่งเอกสารมาทางไปษณีย์ ส่งถึง "วัดมาบจันทร์ (ถึงแผนกทะเบียนปฏิบัติธรรม) ที่ทำการวัด 8/1 หมู่ 7 ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง 21160"

  หากวัดได้รับเอกสารจากท่านครบถ้วนแล้ว จะตอบรับเอกสารของท่านภายใน 48 ชั่วโมง หากท่านไม่ได้รับคำตอบรับเอกสาร รีบส่งเอกสารมาใหม่ และให้บอกว่าส่งมาครั้งหนึ่งแล้วแต่ยังไม่ได้รับคำตอบรับเอกสาร หากเกิน 48 ชั่วโมง ท่านไม่ส่งเอกสารมาใหม่ ถือว่าท่านสละสิทธิ์

  ควรตรวจเอกสารที่ยื่นให้ครบถ้วนตามที่วัดกำหนดจะได้ไม่เสียเวลา

 • ปกติวัดจะให้คำตอบท่านด้วยการติดต่อกลับ ตามที่อยู่ที่ท่านกรอกไว้ภายใน 48 ชั่วโมง วัดขอสงวนสิทธิ์ในการตอบรับและปฏิเสธทางโทรศัพท์ ไม่ควรติดต่อวัดด้วยการสอบถามทางโทรศัพท์ ยกเว้นกรณีเร่งด่วน จะพิจารณาเป็นรายบุคคล

 • เอกสารที่ใช้ลงทะเบียนฉบับจริง พร้อมรูปถ่าย 2 ใบ มาลงทะเบียนที่วัด ตามวันและเวลาที่วัด ในเอกสารตอบรับที่ส่งไป เอกสารมีดังนี้

  1. ทะเบียนประวัติของผู้ประสงค์ปฏิบัติธรรม (แบบฟอร์ม A 1)
  2. บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนา 1 ใบ
  3. รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว 1 ใบ พื้นขาว ใบหน้าชัด ไม่สวมแว่น ทั้งชาย - หญิง พร้อมติดลงในทะเบียนประวัติ A1
  4. ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ใบ
  5. เอกสารเซ็นยินยอมรับทราบกฎระเบียบและข้อปฏิบัติ (แบบฟอร์ม A 2)
  6. เอกสารกฎระเบียบและข้อปฏิบัติให้เซ็นรับทราบกฎระเบียบทุกๆ หน้า ต่อหน้าพระเจ้าหน้าที่

  วัดไม่รับลงทะเบียน สำหรับผู้ที่นำเอกสารตัวจริงมาไม่ครบ

  สำหรับผู้ป่วย คนชรา (65 ปีขึ้นไป) ต้องมีผู้รับรองและต้องมีผู้ดูแลมาอยู่ด้วย ทางวัดจึงรับลงทะเบียน

  วันเวลาลงทะเบียน

  • ทุกวัน เวลา 10.00 น. – 11.45 น. และ 15.00 น. – 17.00 น.

  ทะเบียนมีอายุ 5 ปี ท่านสามารถมาพักปฏิบัติธรรมที่วัดได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ แต่ต้องบอกล่วงหน้า 7 วัน โดยการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.watmarpjan.com หรือแจ้งความประสงค์โดยตรงมาที่วัด โดยหลังจาก 5 ปี ทุกคนต้องลงทะเบียนใหม่

  วัดจะออกบัตรประจำตัวให้ผู้ปฏิบัติธรรมต้องนำติดตัว แขวนแสดงไว้กับตัวตลอดเวลาที่อยู่ปฏิบัติธรรม และต้องนำบัตรมาคืนกับพระเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการวัดก่อนกลับบ้าน

 • หากพบทำผิดกฎและข้อปฏิบัติผู้สมัครจะไม่สามารถอยู่วัดได้ และหากทำผิดกฎหมายในวัด ทางวัดจำเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งตัวให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองพิจารณา

สมัครปฏิบัติธรรม